Ochrana přírody

Evropsky významná lokalita a přírodní památka zahrnuje vrchol, svahy i úpatí 418 m vysokého vrchu Hazmburk, někdy též označovaného jako Klapý, se zříceninou hradu, nápadné dominanty dolního Poohří. Chráněné území se rozkládá na ploše 31.4 ha. Předmětem ochrany evropsky významné lokality je zejména místní populace dvou evropsky významných druhů hmyzu: endemického poddruhu saranče skalní (Stenobothrus eurasius bohemicus), nalézaného pouze na několika kopcích Českého středohoří a motýla přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria). Výslunné skalnaté svahy kopce však hostí celou řadu dalších vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů.

zdroj textu a více informací o ochraně v této lokalitě: http://www.usteckykraj-priroda.cz/20